Strona domowa Gronkowiec O Paraprotex' ie Grzybica Kontakt z nami

.

   Gronkowce     Bakterie  Przetrwanie     Gronkowiec złocisty    Wirulencja    Zakażenie    Autoszczepionka    Antybiotyki    Immunologia   Probiotyki    Dieta   Leki farmakologiczne  Medycyna naturalna Fitoterapia    S.O.S.    subskrypcja     Toksyny Pasożyty   Słownik  Sonda   Komentarz 

Słownik nowych zagadnień w medycynie i żywieniu

adaptogen

nazwę adaptogen po raz pierwszy w 1947 roku zastosował rosyjski naukowiec Lazarew. Lazarew zdefiniował adaptogen jako substancję, która zwiększa obronnoœć organizmu na szkodliwe bodŸce fizyczne, psychiczna i chemiczne. Adaptogen naogół działa antydepresyjnie przeciw złym nastrojom, przeciwnowotworowo, chroni serce, poprawia kršżenie i funkcje centralnego układu nerwowego oraz przeciwdziała przewlekłemu zmęczeniu mobilizujšc do lepszej wydajnoœci pracy.
Adaptogenne roœliny wœród produktów CaliVita: OCEAN 21   Polinesian Noni, Garlic Caps, Rhodiola Rosa, ParaProteX, Nopalin, Vitalizer, VitalWomen, Vitalmen, Smokerade, Energy&Memory i wiele innych jak np. OxyMax.
  >>> Więcej>>>
 

aflatoksyna

patrz: Aspergillus flavus , Aspergillus parasiticus, Aspergillus niger, Penicillium Będšc silnym alergenem powoduje alergię (alergeny>>).

Aflatoksyny działajš między innymi hepatotoksycznie. Przewlekłe zatrucia mogš być przyczynš nowotworów. W Stanach Zjednoczonych dopuszczalny urzędowo okreœlony , najwyższy poziom aflatoksyny w œrodkach spożywczych przeznaczonych dla ludzi i w paszy przeznaczonej dla bydła mlecznego wynosi 20 ppb. Poziomy do 300ppb sš dopuszczalne w pewnych okolicznoœciach w paszy dla zwierzšt z wyłšczeniem paszy dla zwierzšt produkujšcych mleko konsumpcyjne.

Polska norma PN-R-64757 z 1994r. okreœla dopuszczalnš zawartoœć aflatoksyny w paszach.

Aflatoksyny pobudza komórki do zmian mutacyjnych prowadzšcych do raka, dlatego otrzymały większš uwagę niż inne mikotoksyny z powodu ich zademonstrowanego potężnego rakotwórczego działania>>
 

Amigdalina

(z łac. amygdalum - migdał, z gr. αμυγδάλη - migdał) - organiczny zwišzek chemiczny z grupy glikozydów (nitrylozyd) występujšcy w nasionach migdałowca zwyczajnego (Amygdalus communis), pigwy pospolitej (Cydonia oblonga), czeremchach (Padus), w owocach bzu czarnego (Sambucus nigra) i niektórych drzew owocowych (np. moreli, wiœni, œliw, brzoskwiń). Występuje w pestkach tych owoców nadajšc im specyficzny gorzki smak i aromat. W organizmie rozkłada się na glukozę, aldehyd benzoesowy i cyjanowodór. Amigdalinę po raz pierwszy wyodrębniono z gorzkich migdałów w 1830 roku. W niektórych Ÿródłach okreœlana jest jako witamina B17, nie jest jednak powszechnie klasyfikowana jako witamina. W latach 20. XX wieku Ernst T. Krebs ogłosił, że odkryta przez niego witamina B17, sprzedawana pod nazwš handlowš Laetrile, jest skutecznym lekiem na raka. W Ÿródłach niemedycznych preparaty amigdaliny w dalszym cišgu opisywane sš jako skuteczne œrodki przeciwrakowe. Naukowcy obawiajš się, że jej stosowanie bez nadzoru lekarskiego może prowadzić do poważnych zatruć cyjanowodorem, np. w wyniku interakcji z witaminš C.
 
ascaridol bardzo silny lotny olejek bylicy pospolitej (łacińska nazwa: Artemisia vulgaris) zawartej jako jeden z licznych składników ziołowych PARAPROTEX - działa silnie przeciw  robakom.
 
aspergillus flavus wytwarza aflatoksynę, która powoduje zaburzenia czynnoœci wštroby i układu nerwowego oraz będšc silnym alergenem powodujš alergię (alergeny>>).

Od nazwy tego grzyba została nazwana toksyna -  Aflatoxin
- nazwy bierze się od poczštkowych liter grzyba (A. flavis  --> Afla).

Aflatoksyny pobudza komórki do zmian mutacyjnych prowadzšcych do raka, dlatego otrzymały większš uwagę niż inne mikotoksyny z powodu ich zademonstrowanego potężnego rakotwórczego działania>>
 

aspergillus fumigatus grzyb Kropidlak, wytwarza jad komórkowy gliotoksynę, który będšc silnym alergenem stanowi często przyczynę astmy oskrzelowej oraz pierwotnš przyczynę alergii pokarmowej alergię (alergeny>>). Wytwarza również mykotoksynę - wiomeleinę.

 

aspergillus niger grzyba Tieghem, jako endobiont, żyje we wszystkich płynach ciała i tkankach organizmu. Pierwotna, nie - chorobotwórcza forma Niger Aspergillus ma wpływ na regulację metabolizmu wapnia i cyklu kwasku cytrynowego.

Postępujšcy do przodu jego rozwój w chorobotwórczš formę edobionts, lub wprowadzony w skażonej, zapleœniałej żywnoœci, Aspergillus Niger zwany też kropidlak żółty wytwarza toksynę cytrynian, l
ikomarazmina i aflatoksyna, powodujšcš wiele chorób m.in.:
- inklinacje górnych dróg oddechowych np.:  choroby oskrzeli,
- Arthrosis / Arthritis stawów, okreœlonych form reumatyzmu,
- migrena, bóle głowy
- choroby tarczycy,
- zesztywniajšce zapalenia kręgosłupa i stawów,
- odgrywa istotnš rolę w chorobie gruŸlicy (gruŸlica)
 i innych chorobach całego organizmu łšcznie z nowotworami złoœliwymi, a w szczególnoœci nowotwór wštroby, nerek.

Aflatoksyny będšc silnym alergenem powodujš alergię (alergeny>>). Pobudza komórki do zmian mutacyjnych prowadzšcych do raka, dlatego otrzymały większš uwagę niż inne mikotoksyny z powodu ich zademonstrowanego potężnego rakotwórczego działania>>
 

aspergillus ochraceus grzyb, którego toksyna zwana Ochratoksyna A  powoduje zaburzenia czynnoœci nerek, jest również rakotwórcza, powoduje wady rozwojowe płodu i zaburzenia układu immunologicznego. Grzyb ten może przedostać się do organizmu za pomocš mięsa zwierzšt o jednym tylko żołšdku np. œwini.

Grzyb ten wytwarza też toksynę o nazwie: penitrem

 

Bruszyt

minerał, wodny fosforan wapnia o składzie HCaPO4.2H2O, występuje w jednoskoœnych kryształach barwy żółtawo–białej - spotykany w moczu i kamieniach nerkowych. Znany z Sombrero. Pokrewne minerały: metabruszyt, kolofan i monetyt. Więcej>>
 

candida albicans należy do rodziny drożdży i jest jednokomórkowym grzybem. Ta forma drożdży lokuje się w różnych częœciach ciała, w tym najczęœciej w układzie pokarmowym - najczęœciej w jelicie, w pochwie u kobiet powodujšc uporczywe upławy oraz między palcami stóp.
Może bytować w drogach żółciowych, a jej toksyny mogš uszkodzić wštrobę i doprowadzić nawet do jej marskoœci.
Może wywołać alergię, która pojawi się np. w formie wysypki na skórze - to efekt stanu zapalnego jelit i dysbiozy.

 

candida parapsylosis należy do rodziny drożdży i jest jednokomórkowym grzybem. Ta forma drożdży lokuje się w różnych częœciach ciała, w tym najczęœciej w układzie pokarmowym np. w okrężnicy - może też powodować zapalenie wyrostka robaczkowego.

 

chaetomium globosum grzyb domowy zwany też  "czuprynka kulista" wytwarza toskynę: destruksyna B. Więcej na temat pleœni w domu z płyt gipsowych, tapet lub wykładzin, skšd sie bierze, czy zagraża nam tutaj >>
 
chondrit Zbiorowa forma dla bardzo pierwszej, pierwotnej fazy mikroba, nieszkodliwa i pomocna dla organizmu w usuwaniu różnych infekcji i wspomaganiu wielu procesów życiowych.

 

cytrynian rakotwórcza toksyna patrz: aspergillus niger
 
cytrynina toksyna pleœniowa grzybów:
Aspergillus carneus, A. terreus,
Penicillium citrinum, P. hirsutum, P. verrucosum

 
dehydratyzacja

najnowoczeœniejsza technologia próżniowego suszenia surowców roœlinnych w czasie czterech sekund. Proces dehydratyzacji zapewnia pełne wykorzystanie składników i najwyższy skutek działania danego produktu. Z produktów CaliVita znany jest np.  dehydratyzowany Nopalin, ParaProteX, Spirulina, Panax Ginseng, owoc Noni, Rhodiola Rosa, White willow, Vitalizer, VitalWomen, Vitalmen i wiele innych jak produktów.  >>> Więcej>>>

destruksyna B toskyna grzyba domowego chaetomium globosum zwanego też  "czuprynka kulista" wytwarza toskynę: destruksyna B. Więcej na temat pleœni w domu z płyt gipsowych, tapet lub wykładzin, skšd sie bierze, czy zagraża nam tutaj >>
 
derosynastic Stwardniała formacja mikrobów, powstajšc od synascits. Wysoce chorobotwórczy!!!
 
dioksyny

tetrachlorodibenzol - toksyczny zwišzek chemiczny obcy żywym organizmom dostajšc
Z dotychczasowych badań wynika, że dioksyna TCDD jest np: 10000 razy bardziej trujšca niż cyjanek potasu.  Dioksyny powstajš podczas spalania tworzyw sztucznych i olejów w naszych piecach! Spalanie œmieci w spalarniach także powoduje powstawanie dioksyn i ich emisję do atmosfery. Wiele dioksyn znajduje się w œrodkach ochrony roœlin np: DDT i Lindan! Pamiętaj o właœciwym obchodzeniu się z tymi substancjami i stosowaniu odzieży ochronnej przy wykonywaniu oprysków na polach. Jeœli mieszkasz w mieœcie gdzie panuje stały smog, jeœli mieszkasz blisko zatruwajšcych œrodowisko zakładów, masz problem - dioksyny obecne w atmosferze i w wodzie.

Podczas barbarzyńskich bombardowań Wietnamu w latach 1962-1971, amerykanie niszczyli dżunglę œrodkiem chemicznym "Orange Agent" zawierajšcym dioksynę TCDD, niszczšc œwiadomie œrodowisko. Do dnia dzisiejszego, sš tam obecnie największe obszary skażone dioksynami. Lekarze wietnamscy stwierdzili u około 2 tysięcy byłych żołnierzy wiele objawów zatrucia.
Po zakończeniu nalotów urodziło się wiele dzieci z wadami np.: bez mózgu.
Spoœród 1241 byłych żołnierzy amerykańskich, którzy mieli do czynienia z "Orange Agent" stwierdzono wzrost zachorowalnoœci na choroby nowotworowe o 100%.

Badania kliniczne wykazały, że dioksyny działajš silnie mutogennie, naruszajšc właœciwš strukturę kodu genetycznego, rozmnażajšcych się komórek żywych organizmów. Toksyczne działanie dioksyn polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narzšdów wewnętrznych: wštroby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej. Niebezpieczne dioksyny powstajš jako uboczny produkt podczas produkcji: pestycydów, herbicydów.
Dioksyny powodujš uszkodzenia płodu, dzieci rodzš się z wadami np: rozszczep kręgosłupa.

UWAGA! Pierwszym objawem zatrucia, jest bolesna wysypka alergiczna tzw. CHLORAKNE . Zapaleniowo-alergiczne zmiany skóry głównie na twarzy i rękach, nie reagujš na antybiotyki, mogš utrzymywać się do 10 lat i pozostawiajš głębokie blizny...

Współczesne badania naukowe wraz z samš naturš i tu przychodzš Ci z pomocš  - oczyszczajšca moc, silne działanie antytoksyczne nawet działajšce na dioksyny
-  to składniki pokarmu ludzi XXI wieku - OCEAN 21
>

dwuacetooksyscirpenol (DAS)

wytwarzajš jš grzyby Fusarium culmorum i Fusarium graminearum na ziarnie zbóż uprawianych w strefie klimatycznej umiarkowanej.

Objawy działania, po spożyciu trichotecyn w żywnoœci, mogš być różnorodne. Należš do nich biegunki oraz anoreksja wywołana stanami zapalnymi nabłonka jelita cienkiego, silnie niszczš kog genetyczny komórek wštroby. W krwi obwodowej spotyka się leukopenię.

Jest silnš hepatotoksynš -  toksynš mutujšca komórki wštroby.

 

egzotoksyna toksyczne białka - jady wytwarzane przez obecnoœć w organizmie paciorkowca lub gronkowca. Zjawisko to zwane jest tez wirulencjš.

 

endobiont Mikro - organizm roœliny, który żyje w symbiozie z człowiekiem np.: racemosus Mucor Fresen, niger Aspergillus grzyba Tieghem, gronkowiec złocisty.
Niższe fazy mikrobów: protit, chondrit, sš chorobotwórcze i terapeutycznie szkodliwe. Wyższe formy Endobiosis mogš dać patogenne podłoże albo "wyprodukować" choroby. Endobiosis przesiškajš w komórki krwi jak również w komórki tkanki.
Więcej na: www.gronkowiec.pl/endobionty.html 

 

endobionts rozwój endobiontu nie chorobotwórczej formy mikro - organizmu do jego wyższych form chorobotwórczych endobions. Więcej na: www.gronkowiec.pl/endobionty.html 

 

enzymy białkowe katalizatory, które umożliwiajš zachodzenie reakcji metabolicznych w żywych komórkach. Więcej tutaj
fosforany składniki powodujšce uzależnienie - współczesny nałogi, znajdujš się w popularnych kolorowych napojach oraz wielu ogólnie dostępnych œrodków m.in. na zgagę. Fosforany powodujš odwapnienie koœci, chorobę koœci zwana rozmiękczeniem oraz porażenie jelita cienkiego i zapalenie bezbateryjne jelit, a dalej zaburzenie naturalnej flory i rozwój grzybów chorobotwórczych.
fumonisyna B1 i B2  Fumonistyna - rakotwórcza toksyna patrz: fusarium

Fumonistyny sš grupš mikotoksyn odkrytš w 1988 roku w Afryce Południowej, wytwarzanych przez gatunki grzybów: Fusarium moniliforme i Fusarium proliferatum. Stwierdzono występowanie dwóch odmian fumonisyny okreœlanych jako B1 i B2. W badaniach prowadzonych na zwierzętach stwierdzono oddziaływanie tych mikotoksyn na komórki nerwowe (rozmiękanie mózgu), oraz na komórki układu pokarmowego (nowotwory przełyku i wštroby), mogš również przechodzić do płynów ustrojowych.  
 

fusarin C

rakotwórcza toksyna patrz: fusarium ayenaceum , fusarium culmorum, fusarium greaminearum,  Fusarium equiseti, Fusarium moniliforme i Fusarium proliferatum.  Będšc silnym alergenem powoduje alergię (alergeny>>).  

fusarium ayenaceum grzyb wytwarzajšcy moniliforminę - toksynę która może powodować zaburzenia czynnoœci sercaBędšc silnym alergenem powoduje alergię (alergeny>>).

Grzyb z rodzaju Fusarium (rodzina sierpaków) pasożytujšc na roœlinach wytwarzajšcych zearalon (wykazuje podobieństwo do żeńskiego hormonu płciowego) wywołuje niepłodnoœć, wstręt do jedzenia. Fusarium wytwarza również toksyny: fusarin C i fumonisynę.

fusarium culmorum grzyb wytwarzajšcy trichotecyny: Toksyna T-2 oraz dwuacetooksyscirpenol (DAS). Będšc silnym alergenem powoduje alergię (alergeny>>).

Grzyb f.culmorum wytwarza również womitoksynę.  Jej obecnoœć w organizmie powoduje takie objawy jak biegunki oraz anoreksja wywołana stanami zapalnymi nabłonka jelita cienkiego, silnie niszczš kog genetyczny komórek wštroby. W krwi obwodowej spotyka się leukopenię.

Grzyb z rodzaju Fusarium (rodzina sierpaków) pasożytujšc na roœlinach wytwarzajšcych fusarium wytwarza również toksyny: fusarin C i fumonisynę.

fusarium graminearum grzyb wytwarzajšcy zearalenoni - toksynę o własnoœciach estrogennych, która może zaburzać prawidłowe czynnoœci układu płciowego. 
Grzyb z rodzaju Fusarium (rodzina sierpaków) pasożytujšc na roœlinach wytwarzajšcych zearalon (wykazuje podobieństwo do żeńskiego hormonu płciowego) wywołuje niepłodnoœć, wstręt do jedzenia.

Grzyb f.greaminearum wytwarza również womitoksynę.  Jej obecnoœć w organizmie powoduje takie objawy jak biegunki oraz anoreksja wywołana stanami zapalnymi nabłonka jelita cienkiego, silnie niszczš kog genetyczny komórek wštroby. W krwi obwodowej spotyka się leukopenię.

 Fusarium wytwarza również toksyny: fusarin C i fumonisynę.  Będšc silnym alergenem powoduje alergię (alergeny>>).

homeostaza

to zachowanie idealnego stanu równowagi organizmu oraz sprawnych mechanizmów adaptacyjnych do zmieniajšcych się warunków życia. Zaburzenia homeostazy powodujš zarówno czynniki zewnętrzne jak również wewnętrzne.
Czynniki zewnętrzne zaburzenia homeostazy:
- skażenie œrodowiska naturalnego na które mamy niewielki wpływ.
Czynniki wewnętrzne zaburzenia homeostazy:
a/ niewłaœciwe składniki pożywienia m.in.:
-  alergeny pokarmowe;
-  lektyny z pokarmów stosowanych wbrew  własnej naturalnej grupie krwi;
-  używki, alkohol, narkotyki, dym z papierosów   (również u biernych palaczy - dzieci)
b/ leki a szczególnie:
-  antybiotyki;
-  œrodki hormonalne, antykoncepcyjne;
c/ stres.

Naturalne produkty roœlinne CaliVita  wyrównujšce homeostazę w organizmie: Polinesian Noni, ParaProteX, Rhodiola Rosea, Spirulina, Nopalin, Garlic Caps oraz z innych składników naturalnych Bee Power, Shark Aids, Vital do grupy krwi, Full Spectrum, Green Care, Menopausal Formula
 

Hydrokolonoterapia 

...Hydrokolonoterapia   przypomina po prostu dokładnie  czyszczenie  œmietnika  którym jest jelito grube czyli okrężnica…..
Złogi okrężnicy to  dla nich hotel kat ,,S”
Skutki  ich  działania sš fatalne - zmniejszajš  odpornoœć  organizmu, powodujš wiele przezornych  schorzeń. Niektóre z symptomów mogšcych œwiadczyć  o   obecnoœci w organizmie pasożytów to: zaparcia, biegunka, gazy i wzdęcia, bóle mięœni i stawów, zaburzenia  snu, chroniczne przemęczenie, depresja , drażliwoœć i  nadmierna pobudliwoœć,  wrzody, cala seria   problemów dermatologicznych , alergie, nadmierna gwałtownš utrata wagi , niespokojny głód , niesmak  w ustach, tršdzik,  migreny,  przykry  oddech itp., pasożyty  mogš być przyczyna nowotworów, chorób  wieńcowych, astmy, epilepsji, cukrzycy , nadkwasoty . Jak się tego œwiństwa pozbyć?
Metody tradycyjne to przede wszystkim tabletki antypasożytnicze.
Metody Med. Naturalnej sš bardziej skomplikowane, natomiast przynoszš długotrwałe efekty. To głównie zestawy ziół, ekstrakty kropli Np.: (krople czosnkowe) oczyszczanie wštroby , nerek i  innych organów. Na zakończenie hydrokolonoterapia – czyli usuniecie złogów wraz z martwymi ciałami rozkładajšcych się pasożytów ,..Pozostawienie złogów w okrężnicy to jak wyrzucenie  goœcia za drzwi który natychmiast wejdzie oknem…

Lista  dolegliwoœci , jaka prezentuje literatura  fachowa  jest długa …

Wzdęcia i  zaburzenia trawienia –biegunki –hemoroidy- celulitys—choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa  i stawów biodrowych. Hydrokolonoterapia   powstrzymuje   rozwój  miażdżycy

Rozrost gruczołu  krokowego, pomaga w  zwalczaniu astmy, jak i  zapalenia  dróg oddechowych oraz  zatok, znacznie poprawia kršżenie  krwi, co z  kolei  powoduje  znikanie żylaków i  obrzęków, usuwa  grzybice, likwiduje częste  infekcje,  łagodzi  objawy  reumatyzmu, reguluje  ciœnienie,  zwalcza  wszelkie  alergie ,  usuwa pożerajšce  nas na surowo  pasożyty , co zaœ  najważniejsze, wzmacnia nasz system immunologiczny..

Każdy z nas  w większym lub mniejszym  stopniu posiada złogi .Objawy? Niektóre możemy rozpoznać  sami . to przede  wszystkim  cuchnšce  gazy i oddech , nieustępujšca nadkwasota  bóle głowy , zmęczenie , biegunki , długotrwałe  zaparcia , wzdęcia , bóle  wštroby  lub uczucie  ucisku , dusznoœci , reumatyzm , nadciœnienie oraz inne symptomy które ciężko jest  samemu zdefiniować  jak choroby  skórne,  zapalenie wyrostka robaczkowego, jelit i trzustki.
 

inhibitor 

Każda czšsteczka działajšca bezpoœrednio na enzym w kierunku zmniejszenia jego aktywnoœci katalitycznej jest okreœlana jako inhibitor. Istnieje wiele typów czšsteczek, które sš zdolne do zakłócania aktywnoœci danego enzymu.
Pewne inhibitory enzymów sš normalnymi metabolitami komórkowymi, które hamujš dany enzym w ramach naturalnej metabolicznej kontroli odpowiedniego szlaku. Inne inhibitory mogš być substancjami obcymi dla organizmu, takimi jak toksyny i leki, i w tym przypadku hamowanie enzymu może mieć działanie terapeutyczne , ale również letalne.
Rozróżnia się dwa główne typu inhibicji :
- nieodwracalnš
- odwracalnš
 

kwas elagonowy 

(ellagic acid) - antyoksydant o ostrym i gorzkim smaku. Zgaduje się w Smokerade oraz ParaProteX.

 

kwas salicylowy pseudoalergen uczulajšcy powoduje  mikrokrwawienia na œciankach œluzówki żołšdka  oraz porażenie jelita cienkiego, czyli zapalenie bezbateryjne jelita, a dalej zaburzenie naturalnej flory i rozwój grzybów chorobotwórczych. Jest niebezpieczny dla dzieci i nie powinno się go podawać w postaci aspiryny ani jej syntetycznych pochodnych. 

 

leukopenia

 

Może wywołac ja zatrucie toksynami grzyba fusarium greaminearum wytwarzajšcegom.in. womitoksynę. Jej obecnoœć w organizmie powoduje takie objawy jak biegunki oraz anoreksja wywołana stanami zapalnymi nabłonka jelita cienkiego. W krwi obwodowej spotyka się leukopenię.

 

liofilizacja

suszenie sublimacyjne, stosowane do produktów termolabilnych, tzn. nieodpornych na ogrzewanie i pasteryzowanie np. żywnoœci czy soków tak jak owoce Noni lub bakterie acidophine, w celu zabezpieczenia najcenniejszych składników leczniczych, ulegajšcych zniszczeniu pod wpływem wyższej niż + 50 °C temperatury i pasteryzacji. Wœród liofilizowanych produktów CaliVita można wymienić  Polinesian Noni oraz AC Zymes. Więcej na www.noni.com.pl/liofilizacja.html 

 

melatonina

melatonina, hormon, będšcy pochodnš aminokwsowš, wytwarzany w szyszynce, powodujšcy skupienie barwnika w melanoforach (komórkach barwnikowych... 

 

miogelozy stwardnienia osadzajšce się w mięœniach w obszarze ramion, mięœni trapezowych i ogólnie wokół górnej częœci kręgosłupa piersiowego, powstałe w wyniku rozpadu pasożytów, które nie zostały na czas "pożarte" przez fagocyty" i wyprowadzone z organizmu.

 

mucor recemosus grzyb wywołujšcy chorobę zwanš mucormycosis, która przebiega w postaci zapalenia oskrzeli i płuc, nierzadko w połšczeniu z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Grzyb mucor racemosus ponosi winę za napady astmatyczne, jak i za choroby żył oraz niewydolnoœć kršżenia tętniczego, a także za zaburzenia w iloœci płytek krwi. Iloœć ta może sie podnieœć lub znacznie obniżyć powodujšc kłopoty z krzepliwoœciš krwi, czasami wręcz w niebezpiecznym stopniu. (Norma płytek 110-140 tys.)
 
mykotoksyny toksyczne odchody bakterii i grzybów powodujš zaburzenia czynnoœci wštroby oraz majš wpływ na układ hormonalny zaburzajšc gospodarkę hormonalna i psychiczny powodujš stany depresyjne łšcznie z chorobami psychicznymi. Będšc silnymi alergenami powodujš uczulenie (alergeny>>). Więcej tutaj
 
nekroza

Etym. - gr. nekrós  - ''trup'';  med. martwica, œmierć tkanek, narzšdów w organizmie żywym. Martwica koœci, chrzšstki stawowej, głowy koœci udowej (perthes), stawu biodrowego. Więcej tutaj >>>
              

ochratoksyna A ( OTA)

 rakotwórcza toksyna, wykazuje wysokš toksycznoœć.
Ochratoksyna A (OTA) jest produkowana przez grzyby z rodzaju Penicillium
viridictum i Aspergillus ochraceus.  Powoduje zaburzenia czynnoœci nerek, powoduje wady rozwoju płodu i zaburzenia układu immunologicznego. Będšc silnym alergenem powoduje uczulenia (alergeny>>).  Więcej>>
 

patulina

 rakotwórcza toksyna powodowana przez Aspergillus clavatus, Penicillium expansum, Botrytis, P. roquefortii, P. claviforme, P. griseofulvum .
Więcej>>

 

penicillium

Pędzlaki (Penicillium) rodzaj grzybów występujšcych np. na owocach. Tworzš zwykle zielony nalot (pleœń). Z grzybni pędzlaka wyrastajš pionowo wzniesione strzępki grzybni, które na szczycie rozwidlajš się wielokrotnie. Na końcach strzępek powstajš zarodniki (konidia) - tworzšce łańcuszki. Nadaje to strzępkom kształt pędzelków - stšd nazwa grzyba. Konidia służš do rozmnażania bezpłciowego.
Z pewnych gatunków pędzlaka otrzymano pierwszy produkowany na skalę przemysłowš antybiotyk - penicylinę - stosowany przy zwalczaniu bakteryjnych chorób zakaŸnych.

Przykłady pędzlaków:

Penicillium aurantiogriseum , P. bilaiae , P. brevicompactum , P.camemberti
P. candida, P. chrysogenum , P. citrinum , P. claviforme , P. commune,
P. corylophilum, P. crustosum, P. cyclopium, P. digitatum, P. expansum,
P. funiculosum, P. glaucum, P.  italicum, P. marneffei , P. nalgiovense,
P. notatum, P. olsonii, P. palitans, P. purpurogenum, P. purpurrescens,
P. roqueforti , P. stoloniferum, P. viridicatum, P. verrucosum

Pędzlak -  grzyb Penicillium  wytwarza rakotwórczš mykotoksynę - ochratoksynę A (OTA). Stosowana w nadmiarze powoduje zaburzenia czynnoœci nerek, powoduje wady rozwoju płodu, zaburzenia układu immunologicznego. Więcej>>

 

phitophtora infestans,
 Synchytrium endobioticum

Grzyby te -  Phitophtora infestans, Synchytrium endobioticum -  to zaraza ziemniaczana -  grzyby te majš właœciwoœci uszkadzajšce tkankę mózgu. Zaraza ziemniaczana często występowała w Irlandii. gdzie kartofle stanowiły podstawę pożywienia. Statystyka wykazała, że w Belfaœcie anomalie mózgowe były siedmiokrotnie częstsze niż w Londynie. Dotyczyły one przede wszystkim dzieci, które rodziły się martwe, bez mózgu, z różnymi uszkodzeniami tkanki mózgu itd..  Kobiety będšce w cišży spożywały widocznie wiele zagrzybionych ziemniaków. (>>)
 

prokalcytonina

jest białkiem syntetyzowanym przez makrofagi i leukocyty, a jej poziom, stanowišcy odzwierciedlenie stopnia aktywacji układu odpornoœciowego, znaczšco wzrasta podczas infekcji bakteryjnych.
Wszyscy sš zgodni, że konieczne jest ograniczenie stosowania antybiotyków, m.in. przez niepodawanie ich w przypadkach zakażeń wirusowych. I dlatego niezbędne staje się opracowanie szybkich metod diagnostycznych wykazujšcych bakteryjne bšdŸ wirusowe pochodzenie infekcji. Według naukowców z University Hospital w Bazylei (Szwajcaria), testem takim może być oznaczanie stężenia prokalcytoniny we krwi pacjenta (Lancet 2004, 363: 600-607).
Pomiar zawartoœci prokalcytoniny we krwi pacjenta trwa zaledwie godzinę.

 

proteus

(p.vulgaris, p.mirabilis, p.myxofacins, p.penneri) to pałeczki obdarzone ruchem, podobnie jak wiele innych pałeczek jelitowych np. przyjazne i niezbędne dla zdrowia acidophilus, Proteus należy do mikroflory jelita.
Optymalna temperatura wzrostu Proteus to 34 - 37 stopni C.
Drobnoustroje grupy Proteus sš naturalnymi mieszkańcami przewodu pokarmowego zwierzšt i ludzi. Sš szeroko rozpowszechnione w przyrodzie i dlatego interpretacja badań musi być ostrożna, aby nie wzišć ich i nie pomylić z bakteriami chorobotwórczymi.
W formie endobiontów wspomagajš organizm w drodze do zdrowia - link: www.gronkowiec.pl/endobionty.html

W wyniku zmiany mikroflory w układzie pokarmowych pod wpływem niewłaœciwego pożywiania lub leków np. antybiotyków, równowaga pomiędzy korzystnymi dla zdrowia formami bakterii , a szkodliwymi, zostaje zaburzona. Leki chemiczne i złe pożywienia sprzyjajš gromadzeniu się chorobotwórczej flory i wiele bakterii namnaża się zbyt agresywnie, zmieniajšc swojš formę z chorobotwórczš.
Może dojœć do nieżytu żołšdka i jelit lub stanu zapalnego układu moczowo-płciowego.  Najczęœciej stan zapalny i zakażenie bakteriš Proteus dotyczy właœnie układu moczowo-płciowego.

Proteus mirabilis (pałeczka odmieńca) jest komensalem przewodu pokarmowego ludzi i zwierzšt, ale może wywoływać zakażenia (edno- i egzogenne). Często do zakażenia dochodzi po długotrwałej antybiotykoterapii. Bakteria atakuje najpierw układ moczowy (posiada przy tym unikalnš zdolnoœć do wpełzania wbrew ruchom mięœniówki pęcherza), dopiero potem ewentualnie kolejne układy. Za zakażenia u ludzi odpowiadajš właœciwie 3 spokrewnione gatunki: P. vulgaris, P. mirabilis i P. penneri (dodatkowo P. myxofaciens jest chorobotwórczy dla owadów np.).  Częste infekcje Proteus mirabilis i P. penneri mogš się przyczyniać do powstawania kamieni w nerkach i pęcherzu moczowym, ponieważ bakterie te wytwarzajš ureazę i zmieniajš pH moczu na zasadowe. U małych dzieci bakteria ta może wywołać biegunki. Zdarza się też zapalenie ucha œrodkowego!

 Jak leczyć - recepty

U zdrowego człowieka, pałeczki Proteus stanowiš symbiotycznš naturalnš florę jelitowš, której równowaga œwiadczy o zdrowiu - więcej.

 

protit pierwotna rozwojowa forma każdego mikroba.

 

racemosus Mucor pierwotne i całkowicie nie - chorobotwórczych formach grzyba Fresen jako endobionty, żyjš w plazmie krwi, w krwinkach czerwonych, leukocytach i we wszystkich innych płynach ciała i tkankach.
Reguluje nieaktywne jeszcze infekcje w organizmie, ma duży  wpływ na lepkoœci krwi i jest obecny w każdym procesie krzepnięcia krwi. 
Rozwój do wyższych form endobionts może zostać rozpoznany jako niepokojšcy i zaburzać normalne funkcje organizmu na przykład: bóle głowy, wysokie albo niskie ciœnienie krwi, niedyspozycja, zmęczenie, brak apetytu, zła cera, nalot na języku i przykry zapachu z ust, rany w ustach, owrzodzenia, szorstkoœć, katar, szum w uszach, biegunka, redukcji widzenia i słuchu, depresja, słaboœć w koncentracji albo utrata pamięci. W póŸniejszym rozwoju mikroba powoduje on masywnych degenerację i zwiększenie  chorób krwi ( Thrombosis, Emboli), Apoplexia ( naczyniowo-mózgowe wypadki) albo nawet ataki serca, zakrzepowe zapalenie żył, skrzepy, zatory płucne lub w mózgu, niewydolnoœć kršżenia tętniczego,  zaburzenie iloœci płytek krwi, , zaburzenia krwiobiegu w tętnicach mózgu, nerek, oka czy paluch powodujšce zgorzel i amputacje palucha a nawet częœci kończyny, wrzody na koœci itp., co bywa szczególnie groŸne w chorobach metabolicznych m.in. w cukrzycy. Jest częstym goœciem w patologii przebiegu menstruacji i skrzepów.

 

serotonina

hormon tkankowy, pochodna tryptofanu. Jest wydzielana przez błonę œluzowš jelit oraz neuroprzekaŸnikiem w neuronach mózgowych.
W tkankach obwodowych zwęża naczynia krwionoœne i powoduje skurcz mięœni gładkich macicy i przewodu pokarmowego. Metylowe pochodne serotoniny majš działanie halucynogenne (omamy). Rozkład serotoniny jest katalizowany przez monoaminooksydazę (MAO).
Serotonina ma wpływ na oœrodkowy i obwodowy układ nerwowy np.: działa przeciwdepresyjnie (depresja), jest odpowiedzialna za sen fizjologiczny.
Szerzej na ten temat tutaj.

 

shiga

toksyna shiga wytwarzana jest przez Shigella dysenteriae typ1

standaryzacja

pozwala na dosyć dokładne okreœlenie iloœci substancji czynnych w jednej kapsułce i komponowanie mieszanek kilku ziół naraz.
Dla przykładu Protect 4 Life w dystrybucji firmy CaliVita to zestaw antyoksydantów z 50 mg standaryzowanego ekstraktu miłorzębu japońskiego, zawierajšcego 24% flavonoglycosides - oznacza to najlepszš jakoœć produktów z miłorzębu japońskiego jak podajš naukowcy.

 

symplasty Zróżnicowana forma konglomeratów do bezkształtnych form.
Koloidowe symplasty złożone z masy substancji tłuszczowych i włóknistych, zawierajšce toksyny, rezerwy odżywcze, trombocyty, erytrocyty i leukocyty. Gromadzš się na wewnętrznych powierzchniach tętnic w postaci blaszek miażdżycowych. Z łatwoœciš wykrywane podczas analizy żywej kropli krwi pod mikroskopem. Innymi metodami nie można wykryć ich obecnoœci. 
 
synergizm

wzajemne działanie wielu zwišzków biologicznie czynnych zawartych w ekstraktach roœlin oznaczajšcych się działaniem terapeutycznym np. wœród produktów CaliVita w ParaProteX, XenaForm, C Plus, Vitalizer, VitalMen, VitalWomen, Protect, Super Co Q10, Smokerade, Driverade itp. >>> Więcej>>>

 

teobromina alergizujšca toksyna występujšca w ziarnach kakaowych a zatem również w czekoladzie.

 

teratogennoœć teratogennoœć - dosłownie potworotwórczoœć od teratos - potwór. Właœciwoœć teratogenów powodujšca wady (potwornoœci) w rozwoju płodu (majš jš np. promieniowanie, wirusy, ksenobiotyki, niektóre lekarstwa).

Działanie teratogenne to działanie toksyczne substancji na zarodek lub płód (œmierć zarodka, zaburzenia czynnoœciowe, opóŸnienie rozwoju, przedwczesne urodzenie).

Czynniki teratogenne dla zwierzšt:

deficyty składników odżywczych: witamin A, D, E, B1, B2, PP, Zn, Mn, Mg, Co, białko
deficyty lub nadmiary hormonów: insulina
Czynniki teratogenne dla ludzi:

deficyt kwasu foliowego (wady cewy nerwowej)
antybiotyki (penicylina, tetracykliny)
sulfonamidy
ustiliago maydes grzyb ten jeœli występuje w paszy, jest przyczyna poronień u bydła, może również powodować podobne przypadki u ludzi jak również powoduje: krwawienie, łamliwoœć paznokci, łysienie, łojotok i krostki na skórze głowy. Będšc silnym alergenem powoduje alergię (alergeny>>).
 
werocytotoksyna
(werotoksyna)
toksyna wytwarzana przez Escherichia coli O157:H7 powodujšc szczególnie ciężkie objawy: choroby układu pokarmowego i moczowego, biegunki i powikłania schorzeń nadnerczy oraz groŸny zespół hemolityczno-mocznicowy, kończšcy się przeważnie œmierciš. Głównš przyczynš infekcji bakteriš i jej toksynami jest spożycie wołowiny niepoddanej obróbce termicznej.
 
werrukaryna toksyna wytwarzana przez grzyby: Trichophyton spp., Penicillium viridicatum
 
werrukulogen toksyna wytwarzana przez grzyby: Aspergillus spp., Penicillium aurantiogriseum, P. crustosum, P. viridicatum
 

wiomeleina

toksyna wytwarzana przez grzyby: Aspergillus fumigatus
 

wiopurpuryna

toksyna wytwarzana przez grzyby: Eurotium chevalieri 
 

wiryditoksyna

toksyna wytwarzana przez grzyby: Fusarium culmorum, F. graminearum, F. oxysporum, F. roseum,   F. moniliforme, F. avenaceum, F. equiseti, i F. nivale

 

womitoksyna  (DON)
-
Deoksyniwalenol

toksyna wytwarzajš jš grzyby Fusarium culmorum i Fusarium graminearum na ziarnie zbóż uprawianych w strefie klimatycznej umiarkowanej.

Objawy działania, po spożyciu trichotecyn w żywnoœci, mogš być różnorodne. Należš do nich biegunki oraz anoreksja wywołana stanami zapalnymi nabłonka jelita cienkiego, silnie niszczš kog genetyczny komórek wštroby. W krwi obwodowej spotyka się leukopenię.

Jest silnš hepatotoksynš -  toksynš mutujšca komórki wštroby.
 

zearalenon

 jest mykotoksynš o własnoœciach estrogennych wytworzonš przez grzyb Fusarium graminearum. Zearalenon wytwarza też przez grzyby:
Fusarium culmorum, F. oxysporum, F. roseum,   F. moniliforme, F. avenaceum, F. equiseti,  F. nivale i w.w.  F. graminearum,

Zearalenon przy koncentracji w paszy około 1 ppm wywołuje u zwierzšt procesy feminizacyjne. Wyższe koncentracje (50-100ppm ) powodujš poważne zaburzenia rozrodu utrudniajšce zapłodnienie, owulację , implantację zarodków i ich prawidłowy rozwój, a w konsekwencji powodujš osłabienie żywotnoœci nowonarodzonych zwierzšt. Powoduje bezpłodnoœć u œwiń i bydła, ma działanie toksyczne dla komórek wštroby

 

Optymalizowano dla MS Internet Explorer 5.0 i rozdzielczoœci 1024 x 768    PL ISO 8859-2

   Wykorzystywanie całoœci lub fragmentów serwisu bez pisemnej zgody autorów jest zabronione i będzie œcigane z całš surowosciš polskiego i europejskiego prawa.

 
Szukaj w serwisie: